قانونمندی آواز
قانونمندی آواز :Name
نقد موسیقی آوازی ایران :Subject
1375 :Date
نشر آروین :Publisher