هویت ملی در ترانه های اقوام ایرانی

 

هویت ملی در ترانه های اقوام ایرانی نام کتاب
ترانه های قومی با مضامین ملی موضوع
1380 تاریخ انتشار
موسسه مطالعات ملی ناشر

طرح پژوهش قوم شناسي ايران با محوريت موسيقي و هويت ملي در ميان اقوام ايراني براي نخستين بار در سال 1374 آغاز گرديد و طي سالهاي 1380-1378 به نشر مقاله هاي هويت و همبستگي ملي در فصلنامه مطالعات ملي و كتاب هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني انجاميد . پس از آن طي حضوري مستمر ، شبانه روزي و پنج ساله گونه هاي مختلف موسيقي رايج در اين قوميت ها ثبت و ضبط گرديد . طرح كشور هشت قوميتي ايران (تالش، كرد، لر، عرب، بلوچ، آذري، فارس، تركمن) نخستين بار توسط پديد آورنده كتاب حاضرمطرح گرديد که كتاب هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني، ويژگي هاي كلي و موسيقايي اين اقوام را معرفي نموده و به تحلیل ملودی ترانه ها و تبیین تفاوت ها و تشابهات موسیقی این اقوام می پردازد.

توضیحات