موسیقی قوم تالش

 

موسیقی قوم تالش نام کتاب
گونه های رایج موسیقی درقوم تالش موضوع
1389 تاریخ انتشار
فرهنگستان هنر ناشر

قوم تالش يكي از اقوام هشت گانه ايراني است. طرح كشور هشت قوميتي ايران (تالش، كرد، لر، عرب، بلوچ، آذري، فارس، تركمن) نخستين بار توسط پديد آورنده كتاب حاضر مطرح گرديد. كتاب هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني 1380 كه حاصل آن پژوهش بود ويژگيهاي كلي و موسيقيايي اين اقوام را معرفي نمود. كتاب حاضر به بررسي خردتر گونه هاي موسيقي رايج در قوم تالش پرداخته است.تالش ها كه امروز در شمال ايران ساكن هستند، هويت ملي خود را در قالب گونه هاي رايج موسيقي شامل لالايي ها، موسيقي كودكان، موسيقي كار، نغمه هاي مرتبط با فصول و كوچ، موسيقي شادي، عزا، حماسي، آييني، تاريخي و ترانه هاي عاشقانه بيان مي كنند. در اين اثر نغمه هاي تالشي شرح داده شده اند، به خط نت درآمده اند و همراه كتاب نيز نمونه هايي از اين اجراها يا موارد مشابه آنها به صورت لوح تصویری آمده است.

توضیحات