موسیقی قوم کرد

 

موسیقی قوم کرد نام کتاب
گونه های رایج موسیقی درقوم کرد موضوع
1389 تاریخ انتشار
فرهنگستان هنر ناشر

قوم كرد يكي از اقوام هشت گانه ايراني است. طرح كشور هشت قوميتي ايران (تالش، كرد، لر، عرب، بلوچ، آذري، فارس، تركمن) نخستين بار توسط پديد آورنده كتاب حاضر مطرح گرديد. كتاب هويت ملي در ترانه هاي اقوام ايراني 1380 كه حاصل آن پژوهش بود ويژگي هاي كلي و موسيقايي اين اقوام را معرفي نمود. كتاب حاضر به بررسي خردتر گونه هاي موسيقي رايج در قوم كرد پرداخته است. كردها كه همواره بر آريايي بودن خود تأكيد دارند، مؤلفه هاي هويت ملي و ايراني خود را از طريق حفظ بخش هايي از زبان و موسيقي باستاني ايرانيان از نسلي به نسل ديگر منتقل كرده اند. اثر حاضر به معرفي گونه هاي رايج موسيقي در قوم كرد پرداخته است. اين مجموعه به گستره وسيعي از لالايي ها، نغمه هاي كودكان، موسيقي كار، نغمه هاي مرتبط با فصول و كوچ، موسيقي شادي، عزا، حماسي، آييني، تاريخي، ترانه هاي عاشقانه و مقام هاي اصلي موسيقي سازي و آوازي در هر منطقه پرداخته است. نغمه ها شرح داده شده اند، به خط نت درآمده اند و همراه كتاب نيز نمونه هايي تصويري از اين اجراها يا موارد مشابه آنها به صورت لوح تصویری آمده است.

توضیحات