سلسله موی دوست

 

سلسله موی دوست نام کتاب
مردم شناسی موسیقی اقوام ایرانی موضوع
1389 تاریخ انتشار
فرهنگستان هنر ناشر

مجموعه نفیس سلسله موی دوست، موسيقي در ميان اقوام ايراني را به روايت عكس به نمايش مي گذارد. در اين باره موسيقي رايج در هفت قوم تالش، كرد، لر، بلوچ، عرب، آذري و تركمن در قالب هفت فصل به تصوير آمده اند. در ابتداي هر فصل طي مقدِمه اي كوتاه ويژگي هاي فرهنگي، زباني و آداب و رسوم هر قوم شرح داده شده است. مجموعه حاضر حاصل بيست سال پژوهش مستمر دكتر بهمن كاظمي است كه به ثبت و ضبط آثار صوتي، تصويري، مكتوب و شفاهي فرهنگ اقوام ايراني پرداخته است. اين مجموعه گردآوري شده بي نظيرترين منبعي است كه در خصوص فرهنگ شفاهي و موسيقي اقوام ايراني است كه تا كنون به انجام رسيده است.

توضیحات