موسیقی ایلام

 

موسیقی ایلام نام کتاب
گونه های رایج موسیقی در استان ایلام موضوع
1389 تاریخ انتشار
فرهنگستان هنر ناشر

ايلام كه روزي بخشي از سرزمين باستاني عيلام بوده است، امروز يكي از استانهاي غربي كشور ايران است. مردم اين ناحيه به گونه هاي مختلف ايلي، عشايري، و شهري زندگي مي كنند. از اين رو، بخش هايي از سنت هاي باستاني را با زندگي خود همراه دارند. كتاب حاضر به معرفي گونه هاي رايج موسيقي در استان ايلام پرداخته است. اين موسيقي شامل لالايي ها، نغمه هاي شادماني، عزا، ترانه هاي عاشقانه و آواهاي باستاني نظير هوره مي باشد. مؤلف كتاب كه در حوزه ايران فرهنگي به پژوهش هاي گسترده اي در زمينه موسيقي شناسي اقوام پرداخته است، در اين پژوهش نيز با استفاده روشهاي ميداني، مشاهده و مصاحبه به ثبت، ضبط و تحليل اين نغمه ها پرداخته است. اثر حاضر نخستين پژوهشي است كه تا كنون در اين باره به انجام رسيده و بخشي از يافته هاي پژوهشي پديدآورنده اثر حاضر است، پژوهش هاي گسترده اي كه تمامي كشور پهناور ايران، كشورهاي آذربايجان، گرجستان، تاجيكستان، تركمنستان و بخش هايي از آسياب جنوب شرقي را در بر گرفته و به عنوان اصلي ترين منبع موسيقي اقوام ايراني به شمار مي آيد.

توضیحات